1. Kontrola zarządcza:
  a) kontrola zarządcza w komórkach (działach) księgowości,
  b) kontrola zarządcza dla kierowników samorządowych jednostek edukacyjnych,
  c) kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Ewaluacja zewnętrzna szkoły/przedszkola.
 3. Ewaluacja wewnętrzna szkoły/przedszkola.
 4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym – warsztaty.
 5. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.
 6. Prawo oświatowe.
  a) Prawo wewnątrzszkolne,
  b) Działania szkoły w sprawach klasyfikacji i promowania uczniów ,
  c) Karta Nauczyciela (omówienie aktualnych zmian),
  d) Prawa ucznia,
  e) Działalność Rady Pedagogicznej,
  f) Obowiązki i prawa nauczycieli a odpowiedzialność rodziców,
  g) Obowiązki i prawa nauczycieli a odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpieczeństwa,
  h) Prawa i obowiązki nauczyciela wychowawcy,
  i) Ustawa o systemie oświaty (omówienie aktualnych zmian),
  j) Statut szkoły w świetle aktualnych przepisów.
 7. Jak napisać własny program nauczania. Konstruowanie programu autorskiego.
 8. Awans zawodowy nauczyciela.
 9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 10. Doradztwo zawodowe.
 11. Niebieska Karta.
 12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 13. Profilaktyka uzależnień.
 14. Higiena i emisja głosu.
 15. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 16. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 17. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 18. Zagadnienia logopedyczne (np. terapia dyslalii).
 19. Komputer w pracy nauczyciela.
 20. Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach.
 21. Jak prowadzić terapię ucznia dyslektycznego (forma warsztatowa).
 22. Praca z dzieckiem autystycznym w szkole.
 23. Jak pracować z dzieckiem sześcioletnim w szkole.
 24. Tutoring
 25. Ocenianie kształtujące

Zapewniamy materiały szkoleniowe i wydajemy zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia. Więcej informacji poznasz na leczyc.pl.